Investfarm – Impex DOO Beograd je ovlašćeni operater koji poseduje rešenje Ministarstva  poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike  Srbije za obavljanje ove delatnosti.  U skladu s tim je u obavezi da poštuje kompletnu zakonsku regulativu, kako Republike Srbije, tako i EU (pravila i principi Bazelske konvencije o prekograničnom kretanju otpada i Direktive EU 1013/2006 o kretanju otpada). Takođe, naša kompanija je otvorila i Javno carinsko skladište za skladištenje opasnog i neopasnog otpada, a na osnovu Rešenja Ministarstva finansija, Uprave carina i Carinarnice Beograd.

‣ REŠENJA I DOZVOLE

‣ SERTIFIKATI