Konačno zbrinjavanje otpada se vrši u skladu sa važećim propisima u zemlji i inostranstvu.

Prikupljeni i razvrstani otpad se zbrinjava na adekvatan način, u skladu sa njegovom kategorijom i karakterom. Zbrinjavanje otpada se radi u zemlji i inostranstvu. Otpad, za koji ne postoji mogućnost zbrinjavanja u zemlji (odobrenim tehnološkim postupcima, putem reciklaže, kompostiranja, odlaganja i slično), izvozimo u zemlje EU radi konačnog zbrinjavanja.

Tretman otpada
Posedujemo mobilno postrojenje za tretman organskih rastvarača. Dolazimo po pozivu i uslugu vršimo na lokaciji proizvođača otpada.